Криза на зрелоста. За слободата и одговорноста.

Коментарoт на Мајкл Милер, од Acton institute, во продукција на coldwatermedia.com е сосема пригоден и за нашите општествени услови и го приложувам со превод како честитка за Денот на македонската револуционерна борба.

Мислам дека една од работите што треба да ги паметиме е, а тешка е за паметење, но мислам дека мора да ја паметимe е –  дека слободата ни е дадена. Ние мислиме дека тоа е нормално. Ако си Американец мислиш дека слободата е нормална состојба на човечката состојба. Но, историјата ни кажува дека слободата е ретка. Лорд Актон искажал голема мисла: “Слободата е деликатен плод на зрела цивилизација.” И, ако велиме – дека е деликатна, значи може да ја изгубите многу лесно. Но, кој тип на цивилизација – е зрела цивилизација?

Всушност, мислам дека сме во криза на зрелоста, и други луѓе зборуваа за тоа. Слободата бара зрели луѓе кои сносат одговорност за себе. Кога велам возрасни, не мислам над 25 или над 21 или слично. Не мислам повеќе од 18. Има луѓе кои се постари од 65 години, но кои се адолесценти. Ни требаат зрели луѓе кои сносат одговорност за себе. Проблемот е што звучи досадно, но тоа е неточно. Тоа е лага. Да се биде возрасен значи да зајакнуваш. Да се ​​биде возрасен значи дека можеш да донесуваш одлуки за себе, и ако направиш лоши одлуки – ќе ги сносиш последиците од тие одлуки и тоа е она што се нарекува искуство.

Не е популарно да се каже ова, но ние живееме во многу адолесцентна култура, бидејќи слободата бара жртва. Сега ќе речете, “О, слободата бара жртва…” Мислам, таа бара жртви на нашите војници, но слободата бара лична секојдневна жртва. Лорд Актон рече дека “слободата тешко се одржува.” Но, тој, исто така, рече дека, “Слободата не е – можност да се прави она што го сакате, туку е – право да го правите она што треба.” Така, не може да имате своја влада, без поединци кои самите себе се владеат и кои се единствените луѓе кои се управуваат нив. Децата не се владеат себеси, нели? Ако чувате деца, мора да  им помогнете да се владеат. Ги учите.

Целта на подигнување на детето, е да не одгледаувате дете-право. Џејмс Стенсон вели, “Не негуваш дете, негуваш возрасен.” Затоа што го подготвуваш тоа дете да се грижи за себе, да биде одговорно и да решава проблеми. И мислам дека, за жал, имаме адолесцентска култура која е фокусирана на инстант само-задоволство. Но, слободата не доаѓа со непосредно само-задоволство. Алексис де Токвил вели дека ги гледаме опасностите од екстремна слобода, но не ја гледаме опасноста од екстремна еднаквост. Како што реков порано, еднаквоста создава ниво на удобност што ги малаксува луѓето и им ја одзема способноста да бидат слободни, бидејќи слободата бара хероизам.

Аристотел вели дека, слободен човек е доблестниот човек. Слободен човек е доблестниот човек кој сноси одговорност, кој го бара доброто. Но, ајде да се соочиме со тоа. Да речеме дека некој гледајќи во мене вели: “За да бидеш слободен, треба да бидеш возрасен.” Па, тоа не е многу инспиративно. Но, ако речам: “Еј, ни треба национален акционен план.” Тоа е возбудливо. Проблем е што националните акциони планови не донесуваат слобода. Мислам дека слободата на некој начин е највеселото нешто, затоа што имаш пред себе многу опции. Слободата, колку што е весела, всушност е и здодевна, напорна работа. Таа бара возрасни луѓе и да се биде возрасен значи дека може да се забавуваш, но не може да бидеш каприциозен и инаетлив и постојано да правиш што сакаш. Бидејќи, ако направиш едно дејство, тоа дејство има последици и треба да донесеш одлука да ги одржиш своите ветувања.

Џорџ Вашингтон рекол: “Да не мислиме дека може да постои слобода без морал, или морал без религија.” Зошто? Бидејќи, ако не си моралeн поединец кој се грижи за себе и кој се грижи за луѓето околу себе и е одговорен, тогаш тоа треба некој да го направи за вас, бидејќи ви треба општествен поредок. Општествениот поредок или доаѓа однатре во нас, или општествениот поредок доаѓа од надвор, но анархијата не може да трае засекогаш.

* * *

I think one of the things we have to remember is, it’s hard to remember, but I think that we have to remember that we take liberty for granted. We just think it is normal. If you’re an American you think liberty is a normal state of the human condition. But, history tells us that liberty is rare. Lord Acton has this great line that says, “Liberty is the delicate fruit of a mature civilization.” And, if we think about that- that it’s delicate, so you can lose it very easily. But, what kind of civilization- a mature civilization.

I mean, I actually think that we are in a crisis of adulthood, and other people have been talking about this. Liberty requires mature adults who take responsibility of themselves. When I say adult I don’t mean over 25 or over 21 or something. I don’t mean over 18. There are people who are over 65 years old that are adolescences. We need mature adults who take responsibility of themselves. The problem is that sounds boring, but that’s false. It’s a lie. Being an adult is invigorating. Being an adult means you can make decisions for yourself, and if you make bad decisions then you get the consequences of those decisions and that’s what’s called experience.

This is not a popular thing to say, but we live in a highly adolescent culture, because freedom requires sacrifice. Now we kind of hear, “Oh, freedom requires sacrifice…” I mean, it does require the sacrifice of our troops, but freedom requires personal daily sacrifice. Lord Acton said that, “Freedom has been a hard thing to hold on to.” But he also said that, “Freedom is not the ability to do what you want, but the right to do what you ought.” And, so you can’t have self-government without individuals who govern themselves, and who are the only people that govern themselves- adults. Children don’t govern themselves. Right? If you raise children you have to help them govern themselves. You teach them.

The purpose of raising a child, is that you don’t raise a child- right. James Stenson says, “You don’t raise a child, you raise an adult.” Because, you’re preparing that child to take care of himself, and be responsible, and solve problems. And I think that unfortunately we have an adolescent culture that is focused on self-gratification that’s immediate. But liberty doesn’t come with immediate self-gratification. Alexis de Tocqueville says that the dangers of extreme liberty we see, but we don’t see the dangers of extreme equality. As I said before, equality creates a level of comfort that enervates people and takes away their capacity to be free, because freedom requires heroism.

Aristotle said that the free person is a virtuous person. A free person is a virtuous person who takes responsibility, who seeks after the good. But, let’s face it. Let’s say somebody’s watching me talk here and I say, “In order to be free you need to be adults.” Well, that’s not very inspiring. But if I say, “Hey, we need a national action plan.” That’s exciting. The problem is that national action plans don’t bring freedom. I mean freedom in some ways is the most еng thing ever, because you have before you a multitude of options. Freedom, as exhilarating as it is, actually is kind of boring, hard work. It takes adults; and being an adult means you can have fun but you can’t be capricious and whimsical and do what you want all the time. Because, if you do an action, that action has consequences and you need make a decision to live out your promises.

George Washington said, “Let us not think we can have liberty without morality, or morality without religion.” Why? Because, if you’re not a moral individual who takes care of yourself, and who takes care of the people around you, and is responsible, then somebody has to do it for you because you need social order. Social order either comes from inside us, or social order comes from outside us, but anarchy can’t last forever.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s